Loading...
Palvelut2017-08-18T12:51:23+03:00

Geologiset sovellutukset

Maapeitteen ja sen rakenteiden paksuuksien määritys

Eri maa-aineksilla on erilaiset sähköiset ominaisuuden ja ne aiheuttavat erilaisen vasteen maatutkaprofiiliin. Tämän perusteella maatutkaprofiilista on mahdollista tulkita maakerrosten ja kalliopinnan syvyyksiä. Mikäli tutkasignaali läpäisee maapeitteet tehokkaasti, voidaan mittausaineistosta arvioida myös maapeitteisen kalliopinnan ominaisuuksia, kuten rakoilua ja ruhjeisuutta.

Pohjavesipinnan määritys

Pohjavesialueilla maatutkamenetelmä on tehokas menetelmä määrittäessä pohjaveden pinnan tasoa. Tietoa voidaan hyödyntää pohjavesitutkimuksissa, pohjavedenottoa suunniteltaessa sekä pohjavesialueella tapahtuvaan rakentamisen yhteydessä.

Vesialueiden mittaukset

Mittauksia voidaan suorittaa vesialueilla, pois lukien merialueet. Aineistoista voidaan tulkita pohjan muoto ja veden syvyys sekä todeta pohjalla lepäävät isommat kohteet. Mittaus on tehokkainta suorittaa talvella jääpeitteiden aikaan, mutta mittaus on mahdollista suorittaa myös veneestä tai erilliseltä lautalta.

Turvetutkimukset

Turvetutkimukset ovat perinteinen maatutkamenetelmän sovellusala. Turvetutkimuksissa yleisimmin pyritään määrittämään turvekerroksen paksuuksia, joita voidaan hyödyntää arvioitaessa turvealueiden taloudellista hyödynnettävyyttä.

Infrasovellutukset

Kunnallistekniikan paikantaminen

Paikannettavista kohteista yleisimpiä ovat putket, johdotukset, kaivot, läpiviennit, alitukset ja maanalaiset betonirakenteet. Jo paikan päällä tehtävä paikantaminen on verrattavissa kaapelinäyttöön. Havaittujen rakenteiden kulku merkitään maan pintaa maalimerkein, sekä tilaajalle esitetään arvio kohteen syvyydestä. Laajemmissa kohteissa voidaan mittausaineiston tarkastelu suorittaa maatutkaohjelmistolla, tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi laajat alueet kuten lentokentät ja systemaattiset kaupunkialueella suoritettavat kartoitukset. Tuloksista voidaan laatia karttaesitys. Kohteiden paikantamisesta on hyötyä etenkin ennen koneavusteista kaivamista infra-alueella.

Betonirakenteiden tutkimukset

Betonirakenteiden tutkimukset suoritetaan korkeataajuisella maatutka-antennilla. Korkeataajuinen maatutkasignaali läpäisee betonia noin metrin. Menettely on tehokas tapa selvittää betonirakenteen sisäisiä ominaisuuksia, kuten raudoituksen, läpivientien ja putkistojen sijoittumista. Lisäksi mittausaineistosta voidaan arvioida betonin kuntoa, eli rakoilua ja kosteudesta kärsiviä osuuksia.

Haudattujen ja hautautuneiden kohteiden paikantaminen

Esimerkkejä tällaisista kohteista ovat arkeologiset rakennelmat, sodanaikaiset ammukset, rikostutkinnalliset kohteet sekä muut maanalaiset haudatut rakennelmat. Systemaattisella mittauksella voidaan kattaa tehokkaasti laajojakin alueita ja arvioida löytyneiden kohteiden syvyyttä, kokoa ja myös muotoa.

Pilaantuneiden maa-alueiden kartoitus

Maahan päätyneet epäpuhtaudet muuttavat maaperän sähköisiä ominaisuuksia, mikä mahdollistaa maatutkamenetelmän hyödyntämisen. Systemaattisella mittauksella voidaan esimerkiksi kartoittaa puhdistuksen tarpeessa olevaa maa-aluetta, ja näin välttää pilaantumattoman maa-aineksen tarpeetonta prosessointia.

Tunnelisovellutukset

Kallion pinnan läheisen rakoilun tutkimukset, ks. kohta Erikoissovellutukset

Kallion rakenteiden ja ruhjeiden paikantaminen

Maatutkamittauksia voidaan suorittaa myös tunneleissa. Tunnelissa maatutka-antennia pyritään kuljetettaman kontaktissa kallioon, jolloin geologisten rakenteiden ja ruhjeiden paikantamisessa tutkimussyvyydet ovat luokkaa 6 – 8 metriä. Suomen keskimäärin sähköisesti resistiivinen kallioperä soveltuu hyvin maatutkamittauksiin.

Sovellutukset kaivosalalle

Pohjamoreenitutkimusten laadunvarmennus

Maatutkamenetelmällä mitataan maapeitteen paksuus, jolloin voidaan varmentua, että pohjamoreeni näyte on otettu halutulta syvyydeltä. Maksimitutkimussyvyys vaihtelee maapeitteen ominaisuuksista riippuen hyvinkin paljon. Tutkimuksessa käytetään matalatajuista maatutka-antennia. Maatossa liikutaan joko jalan, tai hiihtäen, jolloin maastoon ei kohdistu merkittävää rasitetta.

Maaperän ja kallioperän ennakkotutkimukset suunniteltaessa uusia rakenteita

Tämän tyyppisiä selvityksiä ovat esimerkiksi maapeitteiden paksuus, kalliopinnan muoto ja ruhjeisuus sekä pohjaveden pinnan taso. Mittauksia voidaan suorittaa systemaattisesti suurillakin alueilla, jolloin ennakkokäsitys rakennettavan alueen geologiasta tarkentuu.

Kaivosalueen rakentamisen aikainen ja valmiiden rakenteiden laadunvalvonta

Kaivosalueen rakenteet ovat usein yhdistelmä maa- ja kivimateriaaleja sekä erilaisia kankaita ja muoveja. Usein maatutkasignaali läpäisee edellä mainitut rakenteet ja mittausaineistosta voidaan arvioida suunnitelmien ja rakenteen välisiä poikkeavuuksia, tai paikantaa virheellisiä rakenteita. Mikäli jokin käytetty kerrosrakenne estää maatutkamenetelmän hyödyntämisen, mittauksia voidaan suorittaa rakentamisen aikana nopeasti rakentamistyötä häiritsemättä. Laadunvarmistusmittauksilla voidaan siis varmistua esimerkiksi läjitysalueiden ja erityyppisten altaiden rakentamisen laadusta.

Altaiden ja patojen vuotokohtien paikantaminen

Vuotovedet muuttavat väliaineen, tässä tapauksessa altaan reunarakenteen tai patorakenteen, sähköisiä ominaisuuksia. Tällaisessa tapauksessa mittausaineistossa havaittavien muutosten perusteella voidaan paikantaa vuotokohtia.

Erikoissovellutukset

Geofconin erikoisalaa ovat maatutka-avusteiset louhintavaurio tutkimukset (engl. Excavation Damaged Zone – EDZ). Menetelmän avulla voidaan arvioida louhinnan aiheuttamaa rakoiluvyöhykettä tunnelin pinnan läheisyydessä. Menetelmä on kehitetty ydinjätteen loppusijoitushankkeen yhteydessä vuodesta 2008 alkaen. Menetelmää voidaan hyödyntää myös siviililouhintakohteissa ja esimerkiksi optimoida louhintaa suhteessa syntyvään vauriovyöhykkeeseen. Toiminnalla voidaan lisätä rakentamisen aikaista turvallisuutta, sekä saada aikaan säästöjä lopullisen lujituksen optimoinnilla.

Maatutka-avusteisen projektin eteneminen

1

1. TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU

Todetaan tutkimuksen tarve ja suunnitellaan yhdessä täsmällinen ja kustannustehokas ratkaisu.

2

2. MATUTKA-AVUSTEINEN MITTAUS

Suoritetaan maatutkamittaukset suunnitelman mukaisesti ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja noudattaen.

3

3. PROSESSOINTI JA TULKINTA

Aineisto käsitellään ja tulkitaan laadukkailla ohjelmistoilla, sovellus ja sen erikoispiirteet huomioiden.

4

4. ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI

Raportissa esitetään tutkimuksessa saadut tulokset ja sovitusti annetaan asiantuntijan lausunto tuloksista.

5

5. ASIAKKAAN PEREHDYTTÄMINEN

Tulokset käydään huolellisesti läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja näin maksimoidaan tutkimuksen hyöty asiakkaalle.